AdramytteIon

Ticari Mekanlar (Bizans Dönemi)

Ticari Mekanlar (Bizans Dönemi)

Araştırma ekibi tarafından A Bölgesi olarak isimlendirilen alan, Burhaniye Belediyesi mülkiyetinde yer alan ve  kazı çalışmaları için Burhaniye Belediye Meclisi kararıyla tahsisi sağlanan 243 Ada 6-7-8 nolu parsellerde yer almaktadır. Kaymakamlık Konutu’nun karşısında konumlanan, plaj üzerindeki terasta çay bahçeleri arasında modern yapılaşmadan soyutlanmış durumda bir gezinti parkuru niteliğin...

Bergaztepe

Bergaztepe

Kentin tarih öncesi ve tarihi süreçte bir yerleşim merkezi olarak kullanımının somut izlerini taşıyan Bergaz Tepe, kayaç bir yükselti üzerinde yer almaktadır. Kültür katlarının tespitine yönelik sondaj çalışmaları ile yerleşimin erken evrelerine dair somut belgelemeler, Geç Antik Çağ'dan, Prehistorik Çağ'a dek uzanan kültür katlarını içerir nitelikte bir tabakalaşmayı ortaya koymuştur. Tepe, “B...

Kiliseler

Kiliseler

Son evresi MS 12.-13. Yüzyıla tarihlenen bir kilise, Erken Bizans Döneminde kullanılmış bir seramik fırını ve Geç Antik Dönem mezarlarının tespit edildiği, araştırma ekibi tarafından "C Bölgesi" olarak adlandırılan alan, Adramytteion Antik Kenti’nin başlıca yükseltilerinden biri üzerinde konumlanmaktadır.   Bu bölgenin erken tabakalaşmasını anlamaya dönük açılan test sondajla...

Konutlar (Bizans Dönemi)

Konutlar (Bizans Dönemi)

Kent dahilindeki Ören Tepe ve Modern Su Deposu yükseltileri arasındaki sırt üzerinde konumlanan ve Orta-Geç Bizans döneminde yoğunlaşan bir iskanın tespit edildiği bir diğer çalışma sahamız, “D Bölgesi” olarak adlandırdığımız alan olmuştur. 2013 yılında kazısına başlanılan alan, gelecekte ihtiyaç duyulacak koruma, tanzim ve teşhir düzenlemeleri ön görülerek birbirine bitişik iki açma olarak tas...

Roma Hamamı

Roma Hamamı

Kentte kazılarla açığa çıkarılan ilk Roma yapısı, MS 2.-3. yüzyıllara tarihlenen, hamam yapısıdır. Günümüz Belediye Lojmanları’nın arkasında kalan yapı, üst kotlardan itibaren Adramytteion genelinde karşılaştığımız Orta-Geç Bizans Dönemi çok evreli mimarî düzenlemelerinin benzer uygulamalarını sunmuştur. Ancak, aşamalı halde alt kotlarda belirmeye başlayan yapı kompleksiyle yer yer ilişkili ola...

Antik Liman

Antik Liman

Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, merkeze bağlı Ören Mahallesi’nde konumlanan Adramytteion antik kentinde bulunmaktadır. Kent ise kuzeyde Kaz (Ida), güneyde Madra (Pindasos) Dağları ve bu dağların doğuda birbirleri ile kesiştiği bir topoğrafya ile sınırlanan kapalı bir havzada yer almaktadır. Kentin deniz aşırı medeniyetlerle bağlantısını ise, doğusunda bulunan Edremit Körfezine (Adramyttenos Si...

Surlar (Bizans Dönemi)

Surlar (Bizans Dönemi)

Adramytteion'da antik kentinde sürdürülen kazı ve onarım çalışmalarında yüzeyde tespit edilen kent surlarından korunagelen kısımların tamamı Bizans Dönemi'ne tarihlenmekte olup kentin erken dönemlerine dair henüz bir tespitte bulunulamamıştır. [audio mp3="https://adramytteion.org/wp-content/uploads/2023/11/Surlar.mp3"][/audio] Adramytteion'un Roma Dönemi itibariyle sahip olduğu sınırlar Ort...

Günümüzde Ören

Günümüzde Ören

Günümüzde Ören, Türkiye’nin tanınmış ve sevilen, özellikle 1960’lardan bu yana iç turizmde tercih edilen tatil beldesi ve sayfiye destinasyonlarından biridir. Bununla birlikte Ören 1950’li yıllardan itibaren yoktan var edilmiş yerleşmedir. Antik Çağ’da önemli bir kentsel merkez olan Adramytteion’un uzun bir unutulmuşluk döneminin ardından Ören olarak yeniden doğması 20. yüzyılın ikinci yarısınd...

Kent Hakkında

Kent Hakkında

Adramytteion antik kenti, günümüz Balıkesir ili Burhaniye ilçe merkezinin yaklaşık 3,5 kilometre batısında, dört sırta sahip bir yükselti üzerinde ve yamaçlarında, deniz kıyısında alüvyal düzlük tarafından kuşatılmış vaziyette konumlanan Ören Mahallesi’nin altında koruna gelmektedir. Sit koşullarında, günümüz yaşayan dokusu altında büyük oranda dokunulmamışlığıyla korunan antik kent, ülkemizde ...

Paleo antropoloji

Paleo antropoloji

İnsan iskelet kalıntılarının incelenmesiyle toplumların sosyo-kültürel tarihleri, genetik ilişkileri ve insan-çevre ilişkileri yeniden ayağa kaldırılabilmektedir. Arkeolojik veriler Adramytteion insanlarının yaşam biçimi ve kökenlerine ilişkin bilgiler sağlasa da, toplumun nüfus yapısı beslenme biçimi ve sağlık profilleri antropolojik çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Adramytteion antik kenti...

Kent Yakın Çevresi

Kent Yakın Çevresi

Adramytteion antik kentinin günümüz sit alanı dışında kalan antik dönemde de farklı işlevlerde kullanılan alanlardır.